#8509 پاسخ
avatar
صادق

اگر مقاله ای به این نشریه ارسال بشه قبل از این که این در لیست سیاه باشه.بعدها که در لیست سیاه قرار بگیره آیا امتیازی به این مقاله داده نمیشود؟