ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8564 پاسخ
avatar
بهمن

ا سلام. مجله Applied Mathematics and Computation در لیست مجلات معتبر وزارت علوم است . وقتی برای چندین سال این مجله دارای H Indexبالای 120 وQ1و Q2 بوده و سایر شاخص ها هم زیاد است و فقط یک دانشگاه داخلی تازه تاسیس شده آن را در لیست سیاه قرار داده از لحاظ آماری نظر داوران تازه تاسیس شده ی این دانشگاه با درجه اطمینان بالایی رد می شود.