#8613 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
مغایرتی در نتایج وبسایت ضریب تاثیر دیده نمیشود، اما به متفاوت بودن دو نمایه JCR و Scopus دقت نمایید. احتمالا Q3 در نمایه JCR شما را به اشتباه انداخته.