ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8654 پاسخ
avatar
مجید شاهی

این ژورنال بسیار معتبر است این را نماتولوژیست ها بهتر از هر کسی می دانند. تعجبه!!!!
و جالب اینکه در فهرست سیاه فقط یک دانشگاه است نه این همه دانشگاه!!!!
و احساس می کنم از بی اطلاعی مسئولین پژوهشی آن دانشگاه است.