ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مرجع مجلات کم اعتبار پاسخ به : مرجع مجلات کم اعتبار

#8727 پاسخ
avatar
Hooman

واقعا مضحکه که مجلات نمایه شده در اسکوپوس و WoS از نظر دانشگاه های داخلی فاقد اعتبار نشخیص داده میشوند. ای کاش حضرات اهل فن ابتدا اعتبار دانشگاه های خود را ارتقا می دانند بعد فهرست اسکوپوس و دیگر نمایه ها را غربال می کردند. به هر حال این سیاست های کوته اندیشانه نتیجه ای جز انزوای بیشتر جامعه علمی ایران نخواهد داشت.