#8728 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

ظاهرا معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان این فایل را (فهرست نشریات نامعتبر بین المللی) از وبسایت بخش خود حذف نموده است.
به هر حال این تصمیم معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان را به معنای ابطال این گزارش تلقی خواهیم نمود.