#8742 پاسخ
avatar
احمد عطار

اطلاعاتی که از این مجله گذاشتید قدیمی است. این مجله Q1 در Scopus است و در سال 2018 SJR آن 0.683 بوده است. انتشارات معتبر اشپرینگر آلمان آنرا هم بصورت آفلاین و هم آنلاین به چاپ میرساند. گویا مدیرمسئول مجله دکتر صدیق رئیسی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران است و در اصل مجله متعلق به آنهاست اما چاپ و انتشار مقاله در ایران نیست.