#8781 پاسخ
avatar
مدبرنیا

این مجله هم در سایت scimago دارای sjr=0.117 Q4 است. وهم اینکه در این سایت از سال 2016 در وضعیت ongoing قرار دارد.

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100200821&tip=sid&clean=0

همچنین در سایت scopes هم با CiteScore=0.18 در سال 2018 شناسایی میشود.

1 result

Select all sources on the page

View metrics for year: 2018
Source title CiteScore Highest percentile Citations
2018 Documents
2015-17 % Cited SNIP SJR Publisher
1
European Journal of Electrical Engineering 0.18 10%
590/658
Electrical and Electronic Engineering 5 28 11