#879 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “International Journal of Academic Research (IJAR)” با شناسه “E-ISSN: 2075-4124” فاقد ضریب تاثیر ، ضمن گزارش هایجک شدن آن، در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرار دارد.