#880 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “European Online Journal of Natural and Social Sciences” فاقد ضریب تاثیر ، و در لیست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی گزارش شده است.