#893 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
بله ، قرارداشتن یکی از دو شناسه کافی است.

ژورنال مدنظر شما “Brazilian Archives of Biology and Technology” با شناسه “ISSN 1516-8913” ضمن قرارداشتن در نمایه Scopus ، دارای ضریب تاثیر 0.46 میباشد.