#9024 پاسخ
avatar
نجمه

باسلام واحترام ببخشیدبنده دانشجوی دکتری علوم قران وحدیث هستم میخاسم مقاله ام رابه مجله شمابفرستم چون بایدهرچه سریعتردفاع کنم ایامجله شمابه زبان انگلیسی هم مقاله میپذیرد وایامجله شمادرلیست iscمیباشدکه موردتاییددانشگاووزارت علوم باشه ممنو ن میشم هرچه سریعترپاسخ دهیدومجله شمامتعلق به کدام کشوراست.