#903 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "Behavioural and Cognitive Psychotherapy" که به "Behavioural Psychotherapy" نیز شناخته میشود با شناسه "ISSN: 1352-4658" ، ضمن قرارداشتن در Scopus ، ژورنال معتبر ISI دارای ضریب تاثیر محسوب میشود.
شناسه مورد اشاره شما ("ISSN 0141-3473" ) متعلق به عنوان قبلی همین ژورنال است، و به همین علت آن را نیافتید.