#905 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام

"Canadian Journal of Experimental Psychology / Revue canadienne de psychologie expérimentale" با شناسه "ISSN: 1196-1961" ، ضمن قرار داشتن در Scopus و MedLine، ژورنال معتبر ISI دارای ضریب تاثیر محسوب میشود.
شناسه مدنظر شما متعلق به عنوان گذشته همین ژورنال است.