#9085 پاسخ
avatar
نم نباتی

این مجله درنه بلک لیست است و نه در وایت لیست دانشگاه اصفهان ولی تاکنون من هیچ امتیاز دانشگاهی بابت ان نگرفته ام