#9167 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
میتوانید از اطلاعات صفحه اول سایر مقالات پذیرفته شده در این ژورنال که مشابه زمینه تحقیقاتی شما هستند، تقریبی داشته باشید.
نظیر:

Received 19 December 2017; received in revised form 17 July 2018; accepted 1 October 2018