#929 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
“Acta Medica Mediterranea” با شناسه “ISSN 0393-6384” ضمن قرارداشتن در نمایه Scopus ، ژورنال معتبر ISI (نمایه JCR) دارای ضریب تاثیر و open-access محسوب میشود.
درخصوص چاپ دو مقاله در یک ژورنال معتبر اشکالی وجود ندارد ، اما از بابت احتیاط توصیه به تنوع در انتخاب میشود.