#934 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Indian Journal of Engineering & Materials Sciences (IJEMS)” با شناسه “ISSN: 0971-4588” ضمن قرارداشتن در نمایه Scopus ، ژورنال معتبر ISI (نمایه JCR) دارای ضریب تاثیر 0.45 محسوب میشود.