#939 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “International Journal on Emerging Technologies” با شناسه “ISSN: 0975-8364” فاقد ضریب تاثیر است (ضرائب مطرح شده برای آن مربوط به شاخص های غیرمعتبری نظیر IFJ ، SJIF و… میباشد)