ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر معنای مشخصه Q چیست؟ پاسخ به : معنای مشخصه Q چیست؟

#977 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

Quartile یا به اختصار Q همانطور که از نامش هم بر می آید شاخصی است جهت تقسیم بندی جامعه آماری به چهار بخش (چارک) (Q1 ، Q2 ، Q3 ، Q4).
با توجه به این نکته که در محاسبه ضریب تاثیر ، رتبه و جایگاه ژورنال در گروه تخصصی اش بطور مستقیم بیان نمیشود. شاخص Quartile بدین منظور کاربرد پیدا خواهد کرد و معرف جایگاه ژورنال در حیطه تخصصی اش (Category) میباشد.

درنتیجه بهترین ژورنال ها در یک حوزه تخصصی مشخص، جزو 25 درصد اول رتبه بندی (Q1) قرارخواهند گرفت، و بدین شیوه میتوان ذهنیت دقیق تری نسب به جایگاه ضریب تاثیر یک ژورنال پیدا کرد. هر دو نمایه JCR و Scopus منطبق با ضرائب اختصاص داده شده برای ژورنال ها ، دارای تقسیم بندی Quartile متعلق به خود هستند.

e.s : آیا ایندکس شدن یک ژورنال در "الزویر" به معنی معتبر بودن ژورنال است؟

Elsevier یک ناشر معتبر بین المللی است ، با این حال لازم است بطور مشخص برای هر ژورنال ، قرارداشتن در لیست سیاه و… بررسی انجام گیرد.