ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر اعتبار نمایه DOAJ پاسخ به : اعتبار نمایه DOAJ

#9835 پاسخ
avatar
سیدوفا بارخدا

ژورنالهایی که در DOAJ لیست شدند بین همه ژورنالهای با دسترسی آزاد معتبرتر هستند ولی باید به این نکته دقت شود که به طور کلی همه ژورنالهای با دسترسی آزاد، چه معتبر و چه غیرمعتبر، در ایران دارای امتیاز پژوهشی نیستند و حداقل در دانشگاههای دولتی امتیازی به آنها تعلق نمیگیرد.