اعتبار نمایه ESCI

اعتبار نمایه ESCI

در اواخر سال ۲۰۱۵ بواسطه معرفی نمایه جدیدی به این لیست تحت عنوان Emerging Sources Citation Index ، حجم بسیاری از ژورنال ها (در حال حاضر بالغ بر ۶۰۰۰ ژورنال) به Web of Science تامسون رویترز افزوده شدند. با توجه به این نکته که اعتبار و شهرت علمی عنوان ISI به ژورنال های نمایه JCR […]