نسخه چاپی گزارش اعتبارسنجی

علیرغم تلاش ما جهت به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی وبسایت ضریب تاثیر و ارائه گزارش اعتبارسنجی به روز، لیکن کنترل و تایید تمام موارد این گزارش (تولید شده توسط نرم افزار) جهت ارائه نسخه دقیق و قابل پرینت از نتایج، نیازمند بازنگری و کنترل تک تک موارد مندرج می باشد.

نظر به اهمیت این موضوع و گزارش های ارسال شده توسط کاربران، سیستم "درخواست نسخه چاپی گزارش اعتبارسنجی" با هدف رفع این نقیصه و همچنین ثبت و نگهداری آنلاین نتایج، آغاز به کار نمود. بدین صورت که بنا به درخواست کاربران، بررسی اعتبار ژورنال مورد درخواست در تک تک نمایه های فهرست شده بصورت دستی توسط کارشناس وبسایت ضریب تاثیر انجام خواهد شد و با اختصاص شناسه یکتا برای گزارش تهیه شده،ضمن ثبت و نگهداری آن در پایگاه وبسایت ضریب تاثیر، در قالب گزارشی تک صفحه ای برای متقاضی ارسال می شود.

نسخه چاپی گزارش اعتبارسنجی، علاوه بر تمامی موارد مندرج در نسخه تولیدی توسط نرم افزار، بسته به نوع ژورنال، شامل برخی اطلاعات تکمیلی خواهد بود.

بررسی در لیست مجلات توصیه به احتیاط که توسط تیم کارشناسی وبسایت ضریب تاثیر معرفی شده اند. (از موفقیت های این نمایه، قرارگیری متعدد این قبیل مجلات در لیست های سیاه وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی، با فاصله زمانی قابل توجه پس از اطلاع رسانی وبسایت ضریب تاثیر میباشد).

بررسی در لیست سیاه موسسه معتبر اعتبارسنجی Cabells به عنوان معتبرترین نمایه بین المللی ارزیابی و تدوین لیست سیاه ژورنال های علمی.

بررسی در نمایه های JCR (مجلات دارای ضریب تاثیر)، Web of Science، Scopus، ISC، DOAJ، PubMed، MedLine. شامل اطلاعات تکمیلی با ارائه نمودار تغییرات ضرائب و مشخصه های چارک ژورنال در گروه های تخصصی خود در طی سنوات اخیر.

بررسی در نمایه مجلات معتبر داخلی مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی (علمی پژوهشی و یا علمی ترویجی)

بررسی در لیست های سیاه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی در فهرست مجلات نامعتبر درون دانشگاهی متعلق به دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، فردوسی مشهد و ...

توضیح: خدمات وبسایت ضریب تاثیر با انگیزه ارتقای سطح اعتبارسنجی و ارائه ابزاری در دسترس عموم جامعه دانشگاهی داخل کشور ایجاد گردیده و هیچ گونه وابستگی به نهاد یا سازمانی ندارد. لذا علیرغم تعهد و تلاش ما مبنی بر ارائه نتایج دقیق و به روز اعتبارسنجی مجلات علمی منطبق با آخرین تغییرات نمایه ها، خدمات این وبسایت برای متقاضی اعتبارسنجی صرفا جایگاه مشورتی خواهد داشت. بدیهی است مرجع اتخاذ تصمیم و ارزیابی نهایی (اعطای امتیاز چاپ مقالات) منحصرا در اختیار نهاد پذیرنده گزارش اعتبارسنجی (معاونت های پژوهشی دانشگاه ها و سایر موسسات و نهادها) می باشد.

درخواست اعتبارسنجی توسط کارشناس

info@impactfactor.ir

@impactfactor