نتایج سامانه اعتبارسنجی مجلات علمی (ضریب تاثیر) مجهز به آخرین به روز رسانی لیست سیاه متعلق به نهادهای زیر می‌باشد:

– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

– دانشگاه آزاد اسلامی