همانطور که پژوهشگران گرامی مطلع می باشند ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی بر مبنای سیاست علمی و ارزشی ، لیست مجلات نامعتبر خارجی را بطور مستمر اعلام و به روزرسانی میشود.

قابل ذکر است که عناوین مندرج در این فهرست، از تاریخ ورود به فهرست (تاریخ تصویب عدم اعتبار)، نامعتبر بوده و این عدم اعتبار، عطف به ما سبق نمی شود. همچنین این فهرست به طور مستمر در مراجع مذکور مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و در صورتیکه هر یک از این نشریات از سطح علمی قابل قبول برخوردار شوند از این فهرست خارج و از آن تاریخ، به عنوان نشریه معتبر تلقی خواهند شد و نیز در صورتیکه نشریه نامعتبر جدیدی شناسایی شود به این فهرست اضافه خواهد شد. بدین ترتیب با انتشار هر لیست سیاه ، لیست های گذشته از درجه اعتبار ساقط و لیست جدید بطور کامل جایگزین آن شده و ملاک قرار میگیرد

black1

از آنجا که برخی ژورنال های فهرست JCR و یا Web of science در این لیست حضور دارند، جهت تسهیل کار پژوهشگران گرامی این امکان فراهم شد تا برمبنای آخرین لیست به روزرسانی شده وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی ، در نتایج جستجوی وبسایت ضریب تاثیر  وضعیت ژورنال مدنظر در لیستهای سیاهه مذکور به نمایش درآید.