نمایه scopus

بدیهی است که برای تشخیص و انتخاب ژورنال جهت چاپ مقاله ، علاوه بر اهمیت معیار ضریب تاثیر که پیش تر توضیح دادیم ،  مراجع نمایه کننده ژورنال میتواند معیاری صحیح در این انتخاب باشد.

بدین وسیله ، سایت ضریب تاثیر در راستای ارتقای کیفی نتایج جستجوی خود ، علاوه بر نمایه Web of Science، امکان بررسی حضور ژورنال ها را در پایگاه اطلاعاتی SCOPUS بعنوان یکی از بزرگترین پایگاه های استنادی علمی ، پژوهشی جهان فراهم نمود.

اهمیت نمایه scopus به جهت مالکیت و پشتیبانی آن توسط کمپانی Elsevier بعنوان یکی از معتبرترین ناشران بین المللی بوده که پوشش موضوعی این پایگاه شامل علوم زیستی ، پزشکی ، علوم پایه و مهندسی و علوم انسانی و… میباشد.