#11169 پاسخ
avatar
رحمتی

اینجانب رحمتی عضو هیئت علمی یک سال و هشت ماه پیش مقاله ای در ژورنال هلیون سابمیت کردم و دوماه پیش پس از دوبار بازنگری و پاسخ به ایراد داوران پذیرفته شد و من حالا پس ار دوماه از پذیرش آن متوجه شدم که ژورنال در لیست سیاه وزارت علوم قرار دارد. عات این امر را نمیدانم و تعجب می کنم که چطور یک مجله Q1 با ناشر الزوایر با این داوری قوی مجله نا معتبر اعلام شده است. و نمیدانم گناه من که یک سال و هشت ماه پیش یعنی در زمان معتبر بودن این ژورنال مقاله ام را در آن سابمیت کردم چیست؟ با احتساب این مقاله نمیتوانم ارتقا یابم. ای کاش مسئولی این صدا ها را بشنود و پاسخ قانع کننده به آن بدهد.