#11331 پاسخ
avatar
گودذرز

بدون شک این جرنال از تمام جرنال های علمی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم قوی تر و علمی تر هست. جای تاسف است که جرنا ل های داخلی که بیشتر رانتی هستند و از کیفیت بسیار پایین برخوردار هست و به ندرت مورد استناد پژوهشگران بین المللی قرار می گیرند تایید ولی این جرنال با داوری سخت گیرانه و این همه اعتبار در لیست سیاه قرار دارد. واقعا شرم آور هست