#12199 پاسخ
avatar
بیات

متاسفانه آخرین پاسخی که گرفتم این بود که این مجله در سال 2016 شروع به فعالیت کرده و در تمام زمینه ها مقاله چاپ می کنه. به همین دلیل طی داوری های متعدد در لیست سیاه قرار گرفته و امکان خروج هم نداره.