#12228 پاسخ
avatar
بهروز

این ژورنال در ازای دریافت فکر کنم 1500 یورو (البته میزان مبلغ را تردید دارم) مقاله را چاپ می کند. من یک مقاله فرستام با از دو هقته پذیرش شد ولی مبل را واریز نکردم.
تعداد زیادی از نشریات الزویر و حتی jcr فقط برای پول مقاله را چاپ می کنند.