#12349 پاسخ
avatar
سما

این مجله از معتبرترین ژورنالها است که فرایند ارزیابی بسیاز سخت گیرانه ای دارد. این ژورنال Q1 است و پذیرش در آن به سختی داده میشود.
زمان داوری مقالات این ژورنال بعضا تا ده ماه هم (بدلیل بازخوردها و اصلاحات متعدد داوران) طول می کشد.