#12578 پاسخ
avatar
میرسعیدی

و.اقعا باید به دانشگاه تهران و فردوسی مشهد تبریک ویژه گفت. اساتید بزرگوار که این ژورنال را در لیست سیاه قرار دادید آیا میدونید if= 3.7 , Q1 SCOPUS , DOAJ نشاندهنده اعتبار جهانی این ژورنال است اگر شما توانایی چاپ مقالاتتون را در این ژورنال معتبر و با کیفیت ندارید چرا برای دیگر محققان ایجاد مشکل میکنید؟