#12752 پاسخ
avatar
بدون نام

این نشریه از نشریات معتبر و در زمرۀ نشریات Nature Communication است. بی اعتبار دانستن آن از سوی دانشگاه فردوسی مشهد به طور قطع اشتباه است. خواهشمند است ضمن مکاتبه در این باره، تجدید نظر صورت گیرد. برای بنده که قبل از تصمیمگیری درباره اعتبار این نشریه مقاله ای را ارسال و پس از گذراندن مراحل سخت داوری برای بیش از یک سال و پس از پذیرفته شدن آن متوجه بی اعتبار دانستن آن از سوی دانشگاه فردوسی و به تبع وزارت علوم و سایت شما شده ام، این مسئله بسیار گران تمام شده زیرا نه تنها از امتیاز آن نمیتوانم استفاده کنم که متهم به چاپ مقاله در ژورنال نامعتبر نیز شده ام.