#12775 پاسخ
avatar
مسعود

این ژورنال بسیار دقیق داوری مقاله بنده را انجام داذه و چاپ آن بیشتر تز 1.5 زمان برد. قرار دادن این ژورنال در بلک لیست دانشگاه قردوسی مشهد و پایگاه جهانی اسلام مضخک است.