#12810 پاسخ
avatar
محمد

لطفا اگه دوستان کم سوادی که فتوای بلک لیست صادر کرده اند از خواب اصحاب کهف بیدار شدند، لطف بفرمایند شاخص های مجله را مجددا بررسی کنند.
JCR=Q2
Scopus=Q1

” آنچه در فهم تو آید آن بود مفهوم توست “