#12968 پاسخ
avatar
بدون نام

چرا این نشریه معتبر که در فهرست Nature Comms نیز هست باید در لیست نشریات نامعتبر ایران قرار گرفته باشد؟! بسیاری از مطالعات به روز و معتبر در حوزه های گوناگون در این نشریه چاپ می شود.