#13037 پاسخ
avatar
جهانی متفاوت

من به عنوان یک پژوهشگر که چند ساله داوری برای این مجله میکنم. متاسفم برای وزارت علوم. من طی یک نامه میخواهم انتشارات الزویر در مقابل این اقدام دانشگاه مشهد که بدون دلیل این مجله را در لیست سیاه قرار داده، واکنش نشان بدهد و حداقل کاری که میتواند این انتشارات انجام بدهد اینه که هیچ مقاله ای از اساتید دانشگاه مشهد چاپ نکند.
باید یکجایی جلو این بی حرمتی ها و توهین های علمیو .. گرفته شود.