#13054 پاسخ
avatar
بدون نام

با سلام
لطفا از دانشگاه فردوسی مشهد بخواهید دلایل خود برای نامعتبر دانستن این نشریه را ارائه نماید. با توجه به ارجاع وزارت علوم به نتایج سایت شما در ارزیابی ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی، ارزیابی اشتباه دانشگاه فردوسی مشهد کسانی را تحت تأثیر قرار می دهد که به سختی توانسته اند در این نشریه معتبر (عضو اجتماع نیچر) مقاله ای چاپ کنند.