#13131 پاسخ
avatar
کسری

من یکی از داورهای این ژورنال هستم کار داوری در این ژورنال به این صورت که ابتدا به سه نفر ارسال میشه و یک هفته زمان پاسخ گویی دارن در صورتی که هر سه داور مقاله رو قبول کنن مقاله وارد مرحله بعدی میشه ژورنال محسوب میشه در جهان وهرساله اساتید دانشگاه های معتبری همچون کمبریج و اکسفورد مقاله های متعددی یرای این ژورنال ارسال می کنند.