#13426 پاسخ
avatar
محمد

بعد از 5 ماه مقاله من در این ژورنال Heliyon ریجکت شد!
متاسفانه با اینکه تمام محاسبات و اصول و نوآوری در این مقاله رعایت شده بود ولی در مرحله میجور ریوایز کاره من را قبول نکردن!
ای مثله مقاله های دیگر انقدر روند طولانی نمی شد