#1359 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Tendenzen” با شناسه “ISSN: 0944-0844” فاقد ضریب تاثیر میباشد. این ژورنال بواسطه قرارداشتن در نمایه Zoological Record ـ ، ISI-Listed محسوب میشود. توصیه به انتخاب ژورنال های سطح بالاتری میشود