#1541 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

سید سعید: iioab ,Tendenzen امتیاز هر یک در ایمپک فکتور چند می باشد؟  مبلغ یک دویست پرداختم

 

با سلام
هر دو ژورنال مدنظر شما در انجمن بحث شده اند. هر دو فاقد ضریب تاثیراند. و تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده اند