#1714 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

صادق یزدانی: چگونه است که … در لیست سیاه دانشگاه آزاد قراردارد؟ چرا؟

 

پیش تر در خصوص نمایه Master توضیح داده شد. (پاسخ به پرسش های منتخب)

چه بسیار ژورنال های کم اعتبار دیگری که در لیست مستر و scopus حضور دارند.