ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II پاسخ به : The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II

#2329 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

این موضوع به تشخیص معاونت پژوهشی دانشگاه شما است. لیکن با توجه به وضعیت فعلی این ژورنال احتمال پایین است/