ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II پاسخ به : The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II

#2330 پاسخ
avatar
Rae

در پاسخ به سوالاتم که تقریبا قسمت آخرانرا پاسخی نفرمودید قانع نشدم ولی همیشه به این اعتقاد دارم کسانیکه ضعیف هستند انتقام را انتخاب و از موفقیت دیگران رنج میبرند . و افرادبزرگ و شایسته می بخشند وافراد باهوش نسبت به مسایل بی توجهند . این اتفاقرا ترس و هراس در مقابل یک موفقیت برای خودم توجیه کردم .