#2542 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
پرسش و پاسخ های این صفحه و این صفحه را مطالعه بفرمایید

اعتبار ژورنال ها یک مفهوم نسبی است. از معیارهای سنجش این اعتبار میتوان به نوع نمایه ایندکس کننده و ضرائب معتبر ارزیابی علمی و… اشاره کرد.

Scopus یک نمایه معتبر علمی است، اما مطمئنا نمیتوان تمام ژورنال های این نمایه را در یک سطح ارزیابی نمود. در اینجا میتوان از شاخص های کمی Quartile و یا ضریب Sjr بهره برد.