#507 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

ژورنال “International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES” با شناسه Print ISSN:2313-626X فاقد ضریب تاثیر و در میان نمایه های پوشش دهنده آن فقط میتوان به ESCI اشاره داشت (توضیحات تکمیلی در پاسخ به سوال ۹).

ضمن آنکه تنوع وسیع موضوعات تحت پوشش این ژورنال (از تاریخ و ادبیات تا مهندسی برق !) جالب نیست.