ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها بررسی اعتبار ژورنال ها The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II پاسخ به : The IIOAB Journal – Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology (II

#6292 پاسخ
avatar
لیدا

با سلام

احرین فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم، فنلوری و اطلاعات مربوط به آذرماه 1396 می باشد که این مجله در لیست مجلات نامعتبر قرار ندارد. لطفا توضیح دهید که بر اساس کدام فهرست در اسفند 96 این مجله را در لیست سیاه قرار داده اید.