#743 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
لطفا شناسه ISSN ژورنال را در پرسش خود قید بفرمایید.
با این حال اگر منظور شما ژورنال "JOURNAL OF CHANGDE TEACHERS UNIVERSITY-NATURAL SCIENCE EDITION" با شناسه "ISSN: 1009-3818" میباشد، این ژورنال فاقد ضریب تاثیر ، و بواسطه قرارداشتن در نمایه "Zoological Record" ، ـ ISI-Listed محسوب میشود (توضیحات تکمیلی در پاسخ به پرسش شماره 2). تا این لحظه در فهرست سیاه گزارش نشده است.