#942 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
دقت داشته باشید که "Index Copernicus International" یک نمایه محسوب میشود و نه یک ناشر. ولذا صفحات متعلق به این نمایه متفاوت با وبسایت رسمی ژورنال ها است.
درخصوص ضرایب غیرمعتبر نظیر GIF ، SIF و… نیز پیش تر در پاسخ به پرسش شماره 6 توضیح داده شد.
در مورد چاپ مقاله در ژورنال از طریق کنفرانس ها بهتر است موردی اظهار نظر کرد.